Nowa platforma DEFI wkracza na rynek! Zarabiaj pasywnie - token sale 0.25$ Wchodzę!

Jak zabezpieczyć kapitał inwestorów w procesach tokenizacji aktywów?

Przez
Jan Rybski
-
10 min czytania

Dlaczego zabezpieczenie kapitału inwestorów decydujących się na tokenizację aktywów jest dość istotną sprawą? W jaki sposób można tego dokonać? 

zabezpieczanie kapitału inwestorów w tokenizacji

Spis treści:

  • Bezpieczeństwo to podstawa
  • Sposób zabezpieczenia kapitału inwestorów w procesie tokenizacji aktywów spółki
  • Sposób zabezpieczenia kapitału inwestorów w procesach tokenizacji rzeczowych (materialnych) aktywów ruchomych
  • Sposób zabezpieczenia kapitału inwestorów w procesach tokenizacji aktywów niematerialnych 

Bezpieczeństwo to podstawa

Kwestia zabezpieczenia istotnych interesów inwestorów biorących udział w procesach tokenizacji aktywów nabiera szczególnej wagi wobec coraz większej popularyzacji tego sposobu kapitalizowania się podmiotów gospodarujących i osób fizycznych na posiadanym majątku, zasobach i wartościach, czyli na wszelkiego rodzaju aktywach materialnych, czy też niematerialnych. Ponieważ TOKEN-CONSULT bierze aktywny udział w tych procesach od strony ich organizatora i administratora, wręcz je niekiedy inicjując, poczuwam się zatem w obowiązku poświęcić temu tematowi trochę czasu na rozważania.  

Oferta nasza dotycząca procesów tokenizacji kierowana jest w głównej mierze do podmiotów polskich lub też mających swą siedzibę w Polsce. Zatem należy także w polskim prawodawstwie szukać sposób na zabezpieczenie istotnych interesów inwestorów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa dla kapitału przekazywanego podmiotom gospodarującym w zamian za nabywane tokeny. Bezpieczeństwo kapitału to nota bene jest zawsze kluczowa kwestia w procesach inwestowania. Uzasadnione wątpliwości czy obawy, artykułowane w pytaniu: "czy aby wszystkiego nie stracę", czy w cichym i pobożnym życzeniu: "obym wszystkiego nie stracił", to, obok pytania: "a co ja z tego będą miał", podstawowe kwestie, na które osoba/podmiot zabiegający o względy inwestorów, musi znaleźć wiarygodne i najlepiej, aby umocowane w prawie, odpowiedzi. Tak samo i my tutaj chcemy przekierować uwagę naszych czytelników/ potencjalnych klientów, na rozwiązania, które znajdują swe umocowanie w polskim prawie, i które wydają nam się w sposób wystarczający rozwiewać wątpliwości na temat bezpieczeństwa kapitału, zainwestowanego przez inwestorów w tokeny emtiowane w procesach tokenizacji aktywów.

A. Sposób zabezpieczenia kapitału inwestorów w procesie tokenizacji aktywów spółki, reprezentowanych w spółkach posiadających osobowość prawną przez ich kapitał zakładowy w postaci udziałów lub akcji:

Zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa polskiego, na wszystkich udziałach/akcjach Spółki-Emitenta objętych (obciążonych) prawem reprezentowanym przez tokeny należące do inwestorów, może zostać ustanowiona współwłasność łączna. W takim przypadku, dla potrzeb ustanowienia tej współwłasności, udziały te traktowane będą jako majątek wspólny wszystkich udziałowców. Dla pełnienia zarządu nad tym majątkiem zostaje wyznaczony na mocy stosownej umowy Zarządca Współwłasności, pełniący funkcję powiernika godnego zaufania (Trustee), reprezentującego wobec Spółki-Emitenta prawa, z jednej strony udziałowców, jako współposiadaczy udziałów, z drugiej strony inwestorów, jako nabywców tokenów opartych o aktywa spółki reprezentowane przez udziały, zgodnie z zakresem praw reprezentowanych przez tokeny i sposobem ich realizacji. Zarządca Współwłasności  sprawuje również kontrolę nad ilością tokenów, posiadanych przez każdego z inwestorów, gdyż w zależności od ilości tokenów posiadanych przez jednego inwestora może zależeć możliwość realizacji praw reprezentowanych przez tokeny, i których realizacja wymagałaby posiadanie określonej z góry ich ilości.

Uwaga zasadnicza: jeżeli tokeny oparte o aktywa spółki-emitenta, reprezentowane przez kapitał zakładowy tej spółki, miałby reprezentować prawo do bycia wymiennymi na udziały lub akcje (akcja to szczególna forma udziału w spółce), to token nie byłby niczym innym, jak zapisanym inaczej, bo na blockchainie, instrumentem finansowym w formie opcji, co podważa zasadniczo sens i korzyści związane i płynące z procesów tokenizacji (vide moje poprzednie wpisy na tym blogu), gdyż emisja i oferowanie tokenów podlegałoby tym samym regulacjom prawnym, które obejmują właśnie emisję i oferowanie instrumentów finansowych. Sama zmiana technologii zapisu nie czyni pingwina orłem. 

Powyższa uwaga nabiera szczególnego znaczenia w kontekście ostrzeżenia skierowanego w październiku 2019 roku przez niemiecki nadzór bankowy BAFIN do inwestorów spółki FithForce GmbH, operatora platformy NEUFUND, w związku z emisją tokenów firmy Greyp (vide: https://verbraucherschutzforum.berlin/2019-10-29/greyp-bikes-d-o-o-und-neufund-fifth-force-liechtenstein-gmbh-warnungen-der-deutschen-und-liechtensteinischen-finanzmarktaufsicht-203502). Co pokazuje z całą wyrazistością, że nie tędy wiedzie droga do gospodarki tokenowej. 

Poza ustaleniem współwłasności łącznej na udziałach Spółki-emitenta tokenów, na udziałach może zostać ustanowiony zastaw rejestrowy (Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów). W tym celu zostaje wyznaczony przez Spółkę-Emitenta Administrator Zastawu (art. 4 ww. Ustawy). Administratorem Zastawu może zostać podmiot, który nie jest zależny od Spółki-Emitenta i nie jest z nią w żaden sposób powiązany. Administrator Zastawu pełni na mocy stosownej umowy funkcję  zastawnika zbiorowego.  

Funkcję Zarządcy Współwłasności oraz Administratora Zastawu może pełnić jeden i ten sam podmiot. W przypadku niewystępowania konfliktu interesów obie funkcje łącznie może pełnić TOKEN-CONSU.

B. Sposób zabezpieczenia kapitału inwestorów w procesach tokenizacji rzeczowych (materialnych) aktywów ruchomych będących w posiadaniu osób fizycznych lub prawnych:

Z uwagi na stosunkowo łatwą zbywalność  ruchomych, materialnych aktywów rzeczowych oraz na duże zróżnicowane rodzajowe takich aktywów: od sztabek złota, poprzez łodzie motorowe, konie sportowe, po obrazy, samochody zabytkowe etc.; zabezpieczenie interesu inwestorów biorących udział w procesie ich tokenizacji  jest szczególnie ważne.  

Tutaj jedyną i nieuchronnym sposobem skutecznego działania w tym zakresie  jest  ustanowienia zastawu lub zastawu rejestrowego. Różnica między oboma rodzajami zastawu jest taka, że w przypadku zastawu „zwykłego” przedmiot zastawu musi zostać wydany „wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły” (art. 307 K.c.), a w przypadku zastawu rejestrowego „rzeczy obciążone zastawem rejestrowym, mogą być pozostawione w posiadaniu zastawcy lub osoby trzeciej wskazanej w umowie o ustanowieniu zastawu rejestrowego, jeżeli wyraziła ona na to zgodę” (art. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów). Różnica? Zasadnicza: pozostawienie rzeczowych materialnych aktywów ruchomych w posiadaniu jej dotychczasowego właściciela w przypadku zastawu „zwykłego” jest niemożliwe, ale przekazanie jej do depozytu „kwalifikowanego”, np. depozytu w sejfie bankowym (złoto, kamienie szlachetne), do który dostęp możliwy jest tylko w działaniu łącznym zastawcy i zastawnika; lub w depozycie instytucji zaufania publicznego, np. Muzeum Narodowego, w przypadku dzieł sztuki – sprawę tą rozwiązuje. Zastaw rejestrowy sprawę tą jednak znacznie bardziej ułatwia.  

Ponieważ trudno jest omówić w tym miejscu szczegółowo wszystkie przypadki tokenizacji ww. aktywów, należy stwierdzić ogólnie tak, że zabezpieczenie interesów inwestorów w  przypadku tokenizacji materialnych aktywów ruchomych jest możliwe, a instytucja zastawu, zgodna z prawem obowiązującym w Polsce, legitymizuje stwierdzenie, że zabezpieczenie takie chroni kapitał zainwestowany w tokeny przed ewentualną malwersacją lub sprzeniewierzeniem ze strony emitenta tokenów.  

Także w przypadkach procesów tokenizacji aktywów ruchomych ustawienie na nich zastawu z wyznaczeniem Administratora Zastawu, w połączeniu z ustanowieniem współwłasności łącznej (w przypadku wielu inwestorów) z wyznaczeniem Zarządcy Współwłasności (pełniącego ewentualnie równocześnie funkcję Administratora Zastawu) jest zarówno możliwe  prawnie, jak i właściwe, a z punktu widzenia inwestorów, byłoby także pewnie i pożądane.                   

Także i tutaj, w przypadku braku konfliktu interesów, funkcję Administratora Zastawu i Zarządcy współwłasności może pełnić łącznie TOKEN-CONSULT.

C. Sposób zabezpieczenia kapitału inwestorów w procesach tokenizacji aktywów niematerialnych będących w posiadaniu osób fizycznych lub prawnych:

Ustanawianie praw zabezpieczających interes gospodarczy i prawny osób trzecich na  aktywach niematerialnych nie jest zadaniem łatwym, chociażby na wielkie zróżnicowanie tych aktywów. Aczkolwiek art. 327 k.c. przewiduje ustanowienie zastawu na prawach, jeśli są zbywalne, to jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że wobec niektórych aktywów niematerialnych ustanowienie na nich zabezpieczenia interesów inwestorów może być utrudnione, jeśli wręcz niemożliwe. Pozostawmy więc ten obszar indywidualnym rozważaniom i rozwiązaniom.  

W tym miejscu możemy tylko stwierdzić, że ustanowienie zabezpieczenia na aktywach niematerialnych, które mogą mieć, czy przybrać formę materialną, obojętnie, czy dokumentową, czy cyfrową, nie powinno stanowić problemu. Do takich praw należą takie aktywa niematerialne jak: licencje, koncesje, patenty, prawa autorskie (acz niezbywalne, ale mogą być zastawione), technologie, know-how, brand, logo.  

Ale już takie części składowe goodwill’u jak wiedza i doświadczenie pracowników, wizerunek, więzi kooperacyjne, pozycja rynkowa, udział w rynku, indywidualna osobowa wartość marketingowa (w przypadku np. sportowców, czy artystów), aczkolwiek wszystkie one przyczyniają się w mniejszym lub większym stopniu do generowania przychodów, to jednak trudno jest ustanowić na nich prawa współwłasności czy zastawu. Tutaj zabezpieczenie egzekucji praw (uprawnień, roszczeń)  bazować musi na stosownych  umowach, czy wręcz li tylko na zaufaniu.  

Generalnie na koniec rozważań dotyczących zabezpieczenia interesów inwestorów w procesach tokenizacji można stwierdzić, że gospodarka tokenowa, podobnie jak gospodarka współdzielenia, będzie napędzana przede wszystkim wzajemnym zaufaniem do siebie obu stron procesów tokenizacji. Immanentne cechy gospodarki tokenowej, takie jak transparentność procesów i ich globalizacja, brak pośredników, szybkość zawierania transakcji i reakcji na błędy, powszechny dostęp do pełnych informacji o wszystkim i wszystkich, to okoliczności dyscyplinujące, wymuszające u emitentów tokenów zachowanie zgodne z oczekiwanym przez inwestorów. Niepoślednią rolę mają tutaj do spełnienia ogniwa pośrednie, takie jak TOKEN-CONSULT, tj. organizatorzy procesów tokenizacji, których wiedza i doświadczenie zawodowe towarzyszące m.in. doborowi podmiotów chcących poddać posiadane przez siebie aktywa procesom tokenizacji, przygotowaniu tych procesów oraz ich realizacji, może ustrzec inwestorów przed wieloma niekorzystnymi dla nich niespodziankami. 

Waluta Kurs Dokonaj zakupu

Zmaksymalizuj swój potencjał Metaverse
zapewniając codzienne nagrody i pasywny dochód w wysokości 0,5% dziennie

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Lushup Holdings FZ LEE, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
  • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym ommyo.news/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest Lushup Holdings FZ LEE, Fujairah - Creative Tower, P.O.Box 4422 Fujairah, United Arabs Emirates.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług ommyo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.